దళిత నాయకుడు, మహాసేన చీఫ్ రాజేష్ సరిపెల్లాను ఆంధ్ర ప్రభుత్వం అరెస్టు చేసినట్లు వారి భార్య ఆరోపణ చేసారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.